فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ شهریور ۱۳۹۸۰۴ : ۵۷ : ۴۰۰۶ : ۲۹ : ۰۹۱۳ : ۰۷ : ۰۳۱۹ : ۴۴ : ۲۲۲۰ : ۰۲ : ۰۷۰۰ : ۲۱ : ۳۳
شنبه۲ شهریور ۱۳۹۸۰۴ : ۵۸ : ۴۴۰۶ : ۲۹ : ۵۵۱۳ : ۰۶ : ۴۷۱۹ : ۴۳ : ۰۴۲۰ : ۰۰ : ۴۷۰۰ : ۲۱ : ۲۵
یکشنبه۳ شهریور ۱۳۹۸۰۴ : ۵۹ : ۴۷۰۶ : ۳۰ : ۴۱۱۳ : ۰۶ : ۳۱۱۹ : ۴۱ : ۴۵۱۹ : ۵۹ : ۲۶۰۰ : ۲۱ : ۱۷
دوشنبه۴ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۰ : ۵۰۰۶ : ۳۱ : ۲۸۱۳ : ۰۶ : ۱۴۱۹ : ۴۰ : ۲۶۱۹ : ۵۸ : ۰۴۰۰ : ۲۱ : ۰۹
سه شنبه۵ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۱ : ۵۳۰۶ : ۳۲ : ۱۴۱۳ : ۰۵ : ۵۷۱۹ : ۳۹ : ۰۵۱۹ : ۵۶ : ۴۱۰۰ : ۲۱ : ۰۰
چهارشنبه۶ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۲ : ۵۵۰۶ : ۳۳ : ۰۰۱۳ : ۰۵ : ۳۹۱۹ : ۳۷ : ۴۴۱۹ : ۵۵ : ۱۸۰۰ : ۲۰ : ۵۰
پنج شنبه۷ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۳ : ۵۷۰۶ : ۳۳ : ۴۶۱۳ : ۰۵ : ۲۲۱۹ : ۳۶ : ۲۳۱۹ : ۵۳ : ۵۵۰۰ : ۲۰ : ۴۰
جمعه۸ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۴ : ۵۸۰۶ : ۳۴ : ۳۱۱۳ : ۰۵ : ۰۳۱۹ : ۳۵ : ۰۰۱۹ : ۵۲ : ۳۱۰۰ : ۲۰ : ۲۹
شنبه۹ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۵ : ۵۸۰۶ : ۳۵ : ۱۷۱۳ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۳۳ : ۳۸۱۹ : ۵۱ : ۰۶۰۰ : ۲۰ : ۱۸
یکشنبه۱۰ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۶ : ۵۹۰۶ : ۳۶ : ۰۳۱۳ : ۰۴ : ۲۶۱۹ : ۳۲ : ۱۴۱۹ : ۴۹ : ۴۱۰۰ : ۲۰ : ۰۶
دوشنبه۱۱ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۷ : ۵۸۰۶ : ۳۶ : ۴۸۱۳ : ۰۴ : ۰۷۱۹ : ۳۰ : ۵۰۱۹ : ۴۸ : ۱۵۰۰ : ۱۹ : ۵۴
سه شنبه۱۲ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۸ : ۵۸۰۶ : ۳۷ : ۳۴۱۳ : ۰۳ : ۴۷۱۹ : ۲۹ : ۲۶۱۹ : ۴۶ : ۴۹۰۰ : ۱۹ : ۴۱
چهارشنبه۱۳ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۰۹ : ۵۷۰۶ : ۳۸ : ۱۹۱۳ : ۰۳ : ۲۸۱۹ : ۲۸ : ۰۱۱۹ : ۴۵ : ۲۳۰۰ : ۱۹ : ۲۸
پنج شنبه۱۴ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۰ : ۵۵۰۶ : ۳۹ : ۰۵۱۳ : ۰۳ : ۰۸۱۹ : ۲۶ : ۳۶۱۹ : ۴۳ : ۵۶۰۰ : ۱۹ : ۱۴
جمعه۱۵ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۱ : ۵۳۰۶ : ۳۹ : ۵۰۱۳ : ۰۲ : ۴۸۱۹ : ۲۵ : ۱۰۱۹ : ۴۲ : ۲۹۰۰ : ۱۹ : ۰۰
شنبه۱۶ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۲ : ۵۱۰۶ : ۴۰ : ۳۶۱۳ : ۰۲ : ۲۷۱۹ : ۲۳ : ۴۴۱۹ : ۴۱ : ۰۱۰۰ : ۱۸ : ۴۶
یکشنبه۱۷ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۳ : ۴۸۰۶ : ۴۱ : ۲۱۱۳ : ۰۲ : ۰۷۱۹ : ۲۲ : ۱۸۱۹ : ۳۹ : ۳۴۰۰ : ۱۸ : ۳۱
دوشنبه۱۸ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۴ : ۴۴۰۶ : ۴۲ : ۰۶۱۳ : ۰۱ : ۴۶۱۹ : ۲۰ : ۵۱۱۹ : ۳۸ : ۰۶۰۰ : ۱۸ : ۱۶
سه شنبه۱۹ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۵ : ۴۱۰۶ : ۴۲ : ۵۱۱۳ : ۰۱ : ۲۵۱۹ : ۱۹ : ۲۴۱۹ : ۳۶ : ۳۸۰۰ : ۱۸ : ۰۰
چهارشنبه۲۰ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۶ : ۳۶۰۶ : ۴۳ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۰۴۱۹ : ۱۷ : ۵۷۱۹ : ۳۵ : ۰۹۰۰ : ۱۷ : ۴۴
پنج شنبه۲۱ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۷ : ۳۲۰۶ : ۴۴ : ۲۲۱۳ : ۰۰ : ۴۳۱۹ : ۱۶ : ۳۰۱۹ : ۳۳ : ۴۱۰۰ : ۱۷ : ۲۸
جمعه۲۲ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۸ : ۲۷۰۶ : ۴۵ : ۰۷۱۳ : ۰۰ : ۲۲۱۹ : ۱۵ : ۰۲۱۹ : ۳۲ : ۱۲۰۰ : ۱۷ : ۱۱
شنبه۲۳ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۱۹ : ۲۱۰۶ : ۴۵ : ۵۲۱۳ : ۰۰ : ۰۱۱۹ : ۱۳ : ۳۴۱۹ : ۳۰ : ۴۳۰۰ : ۱۶ : ۵۵
یکشنبه۲۴ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۲۰ : ۱۶۰۶ : ۴۶ : ۳۸۱۲ : ۵۹ : ۳۹۱۹ : ۱۲ : ۰۶۱۹ : ۲۹ : ۱۴۰۰ : ۱۶ : ۳۸
دوشنبه۲۵ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۲۱ : ۱۰۰۶ : ۴۷ : ۲۳۱۲ : ۵۹ : ۱۸۱۹ : ۱۰ : ۳۸۱۹ : ۲۷ : ۴۵۰۰ : ۱۶ : ۲۰
سه شنبه۲۶ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۲۲ : ۰۳۰۶ : ۴۸ : ۰۹۱۲ : ۵۸ : ۵۶۱۹ : ۰۹ : ۱۰۱۹ : ۲۶ : ۱۷۰۰ : ۱۶ : ۰۳
چهارشنبه۲۷ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۲۲ : ۵۶۰۶ : ۴۸ : ۵۴۱۲ : ۵۸ : ۳۵۱۹ : ۰۷ : ۴۱۱۹ : ۲۴ : ۴۸۰۰ : ۱۵ : ۴۵
پنج شنبه۲۸ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۲۳ : ۴۹۰۶ : ۴۹ : ۴۰۱۲ : ۵۸ : ۱۴۱۹ : ۰۶ : ۱۳۱۹ : ۲۳ : ۱۹۰۰ : ۱۵ : ۲۷
جمعه۲۹ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۲۴ : ۴۲۰۶ : ۵۰ : ۲۵۱۲ : ۵۷ : ۵۲۱۹ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۲۱ : ۵۰۰۰ : ۱۵ : ۰۹
شنبه۳۰ شهریور ۱۳۹۸۰۵ : ۲۵ : ۳۴۰۶ : ۵۱ : ۱۱۱۲ : ۵۷ : ۳۱۱۹ : ۰۳ : ۱۷۱۹ : ۲۰ : ۲۱۲۳ : ۴۴ : ۵۱
یکشنبه۳۱ شهریور ۱۳۹۸۰۴ : ۲۶ : ۲۶۰۵ : ۵۱ : ۵۷۱۱ : ۵۷ : ۱۰۱۸ : ۰۱ : ۴۸۱۸ : ۱۸ : ۵۳۲۳ : ۱۴ : ۳۳